Obchodní podmínky serveru Mimix

1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky serveru mimix.cz ustanovují jejich užívání třetími osobami.

Tyto podmínky slouží jako smlouva mezi provozovatelem a uživatelem serveru mimix.cz, která nabývá platnosti na základě registrace uživatele a to na dobu neurčitou. Uživatel svou registrací vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Pojmy:

Inzerent, uživatel – osoba zaregistrovaná na internetovém serveru mimix.cz za účelem využívání jeho služeb.

Provozovatel – provozovatel serveru mimix.cz Martin Tomášek, Schweitzerova 54, 779 00 Olomouc

Zboží – věc nebo služba nabízená k prodeji

2. Práva a povinnosti uživatele

K prohlížení obsahu serveru mimix.cz, ke kontaktování uživatelů a k nákupu zboží není nutná registrace. K prodeji zboží na serveru mimix.cz je vyžadována registrace uživatele (inzerenta) vytvořením uživatelského účtu. Registrace uživatele je možná v několika úrovních členství, přičemž základní úroveň BASIC je zdarma. Základní úroveň členství BASIC získává uživatel automaticky po své registraci a je časově neomezené. Vyšší úrovně členství jsou zpoplatněny a jsou omezeny na dobu určenou výší poplatku. Bližší podmínky jednotlivých úrovní členství, dobu jejich trvání a dobu jejich trvání určuje tabulka členství: www.mimix.cz/clenstvi/.

Po uplynutí doby některé z placených úrovní členství uživatel nepřichází o svůj uživatelský účet, jeho členství je automaticky převedeno do úrovně členství BASIC, čímž přichází o výhody spojené s placenými úrovněmi členství. Tyto výhody získá uživatel automaticky zpět po uhrazení poplatku za vyšší úroveň členství a to na dobu určenou výší poplatku.

Provozovatel si vyhrazuje právo jakoukoli registraci odmítnout nebo zablokovat účet uživatele a to i bez udání důvodu. Uživatel má právo požádat provozovatele o zrušení svého uživatelského účtu a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta v tomto případě činí tři měsíce od podání žádosti a provozovatel není povinen vracet poplatek za nevyčerpanou dobu některé z vyšších úrovní členství.

Uživatel má právo měnit úroveň členství a prodlužovat dobu trvání vyšších (placených) úrovní členství a to i v průběhu jejich trvání. Prodloužení placených úrovní členství je možné maximálně do devíti měsíců jejich trvání. Při přechodu na vyšší úroveň členství v době trvání nižší placené úrovně členství bude poměrná část již uhrazeného poplatku automaticky odečtena od výše poplatku za vyšší úroveň členství. Při přechodu na nižší (placenou) úroveň členství bude již uhrazený poplatek – jeho poměrná (nevyčerpaná) část – odečtena od výše poplatku za nižší úroveň členství. Přechod z některé z vyšších úrovní členství na základní úroveň členství BASIC je možný až po uplynutí doby, pro kterou je tato vyšší úroveň členství uhrazena. Při neuhrazení poplatků nutných k prodloužení některé z vyšších úrovní členství přechází členství uživatele automaticky na základní úroveň členství BASIC.

Nejvyšší úroveň členství PREMIUM umožňuje uživateli vkládat ne server mimix.cz nové zboží a k tomuto účelu využívat ikonu „NOVÉ“. Uživatelé využívající této možnosti si jsou vědomi, že prodej takového zboží může vyžadovat vlastnictví patřičného živnostenského oprávnění. Tito uživatelé mají také možnost na serveru mimix.cz ve svém profilu zveřejnit adresu svých internetových stránek (e-shopu).

Uživatel je povinen ve svých inzerátech uvádět pouze pravdivé údaje v popisu zboží a vkládat jen takové fotografie, které odpovídají skutečnosti. Je zakázáno kopírovat texty z jiných internetových stránek a používat je pro popis svého zboží nebo používat fotografie stažené z internetu, i když se jedná o stejný výrobek, který uživatel prodává. Tyto texty nebo fotografie mohou podléhat autorským právům. Nedodržení této podmínky je považováno za hrubé porušení obchodních podmínek serveru mimix.cz a provozovatel může při takovém zjištění uživateli pozastavit nebo zrušit jeho uživatelský účet.

Na serveru mimix.cz je zakázáno nabízet:

Je zakázáno používat inzerci na serveru mimix.cz k propagaci různých akcí, finančních sbírek nebo propagaci jiných internetových stránek.

3. Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel poskytuje služby informační společnosti. Provozovatel neodpovídá za obsah vložený uživateli na server mimix.cz. Provozovatel je povinen neprodleně odstranit protiprávní obsah, pokud je na tuto skutečnost upozorněn. Provozovatel není povinen tento protiprávní obsah sám aktivně vyhledávat. Provozovatel je oprávněn odstranit ze serveru mimix.cz jakýkoli obsah a to i bez udání důvodu v případě podezření, že by tento obsah mohl být protiprávní, v rozporu s dobrými mravy nebo by mohl poškozovat dobré jméno provozovatele.

V případě odstranění jakéhokoli obsahu ze serveru mimix.cz není provozovatel povinen o této skutečnosti informovat uživatele a neodpovídá za případné škody, které tímto mohou uživateli vzniknout. V případě zrušení uživatelského účtu provozovatelem není provozovatel povinen navrátit uživateli již uhrazené, i když nevyčerpané, poplatky za členství. Tyto poplatky mohou být vráceny po vzájemné dohodě mezi provozovatelem a uživatelem.

Provozovatel neodpovídá za pravdivost údajů vložených uživateli na server mimix.cz a to jak údajů osobních, tak i informací týkajících se nabízeného zboží.

Provozovatel je pouze poskytovatelem virtuálního prostoru k nabídce zboží. Provozovatel není přímým účastníkem obchodních transakcí mezi jednotlivými uživateli serveru mimix.cz a tím pádem neodpovídá za případné nedodání zboží, reklamace, škody, neplnění povinností či jiné rozpory mezi uživateli.

Provozovatel je oprávněn sledovat jakýkoli obsah vkládaný uživateli na server mimix.cz. Na žádost orgánů činných v trestním řízení je provozovatel oprávněn těmto orgánům poskytnout jakékoli informace o uživatelích.

4. Ochrana osobních údajů

Provozovatel je oprávněn požadovat po uživatelích některé osobní údaje. Tyto osobní údaje provozovatel neposkytuje třetím osobám. Osobní údaje uživatelů slouží k registraci a zřízení uživatelských účtů. Uživatel je povinen předat provozovateli pravdivé informace o svých osobních údajích a to v rozsahu – jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa. V případě, že uživatel odmítne provozovateli poskytnout výše zmíněné informace (osobní údaje), provozovatel má právo odmítnout registraci (zřízení uživatelského účtu) tohoto uživatele ne serveru mimix.cz.

Provozovatel je oprávněn zasílat na e-mailové adresy uživatelů obchodní sdělení, pokud získá souhlas uživatele při jeho registraci. Uživatel je oprávněn při registraci neudělit souhlas se zasíláním obchodních sdělení nebo kdykoli v době trvání členství na serveru mimix.cz požádat o zrušení této služby. V takovém případě je provozovatel povinen vyřadit e-mailovou adresu uživatele z databáze e-mailových adres pro zasílání těchto obchodních sdělení.

5. Autorská práva

Uživatel je povinen při vkládání jakéhokoli obsahu na server mimix.cz respektovat autorská práva třetích osob. Je zakázáno používat (kopírovat) jakýkoli obsah (texty, fotografie) z jiných internetových stránek nebo tiskovin. Tento obsah může podléhat autorským právům. V případě porušení tohoto zákazu přechází veškerá zodpovědnost na uživatele, který tak učinil.

Je zakázán prodej padělků nebo používat pro nabízené zboží jiné označení (název výrobce, typ, produktová řada atd.) než je skutečnost.

Provozovatel není povinen takový obsah sám aktivně vyhledávat, ale v  případě jeho zjištění nebo v případě, kdy je na takový obsah upozorněn, má právo pozastavit nebo zrušit uživatelský účet uživatele, který tento zákaz porušil.

6. Závěrečné ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. V takovém případě je provozovatel povinen o této skutečnosti informovat všechny majitele uživatelských účtů na serveru mimix.cz a to s udáním termínu, kdy tyto nové obchodní podmínky nabývají platnosti a termínem pro případné neudělení souhlasu uživatelů s těmito novými obchodními podmínkami.

Uživatel má právo s novými obchodními podmínkami nesouhlasit. Pokud uživatel s  novými obchodními podmínkami nesouhlasí, tak tuto skutečnost sdělí prostřednictvím e-mailu provozovateli a ten má v takovém případě právo pozastavit nebo zrušit uživateli jeho účet na serveru mimix.cz. Pokud do udaného termínu pro vyjádření nesouhlasu s novými obchodními podmínkami takto uživatel neučiní, nabývají pro něj platnost nové obchodní podmínky dnem uvedeným v oznámení o změně obchodních podmínek.